Теорія операційної системи

:: Меню ::

Головна
Представлення даних в обчислювальних системах
Машинні мови
Завантаження програм
Управління оперативною пам'яттю
Сегментна і сторінкова віртуальна пам'ять
Комп'ютер і зовнішні події
Паралелізм з точки зору програміста
Реалізація багатозадачності на однопроцесорних комп'ютерах  
Зовнішні пристрої
Драйвери зовнішніх пристроїв
Файлові системи
Безпека
Огляд архітектури сучасних ОС

:: Друзі ::

Карта сайту
 

:: Статистика ::

 

 

 

 

 

дьюти фри шереметьево сигареты официальный сайт цены

Побічно-регістровий режим із зсувом

Адреса операнда утворюється шляхом складання регістра і адресного поля команди. Цей режим найбільш багатий можливостями і, залежно від стилю використання, має багато інших назв, наприклад базова адресація або індексна адресація. Адресне поле необов'язково містить повноцінну адресу і може бути укороченим.
Команди id/st процесора SPARC, використовувані в прикладі 2.2, реалізують побічно-регістрову адресацію з 13-розрядним зсувом.
Можливі варіанти використання цього режиму адресації багаточисельні. Наприклад, якщо зсувом є абсолютна адреса початку масиву, а в регістрі зберігається індекс, цей режим може використовуватися для індексації масиву. В цьому випадку зсув має бути повноцінною адресою.
3 іншому випадку, в регістрі може зберігатися покажчик на структуру Даних, а зсув може означати зсув конкретного поля відносно початки структури. Ще один варіант -- регістр зберігає покажчик на стековий кадр або блок параметрів процедури, а зсув -адрес локальної змінної в цьому кадрі або певного параметра.
У цих випадках можна використовувати (і зазвичай використовується) укорочений зсув.

Стековий кадр

Стековий кадр є стандартним способом виділення пам'яті під локальні змінні в алголоподобних процедурних мовах (З, C++, Pascal) і інших мовах, що допускають рекурсивні виклики.
Семантика рекурсивного виклику в алголоподобних мовах вимагає, щоб кожна з рекурсивно викликаних процедур мала власну копію локальних змінних. У SPARC це досягається зрушенням регістрового вікна по регістровому файлу (мал. 2.9), але більшість інших процесорів такої розкоші позбавлені і вимушені виділяти пам'ять під локальні змінні в стеку, що розміщується в ОЗУ.

Мал. 2.9. Регістровий стек процесора SPARC

Для цього викликана процедура зменшує (якщо стек зростає вниз) покажчик стека на кількість байтів, достатню, щоб розмістити змінні. Адресація цих змінних в деяких процесорів (наприклад, в Pdp-11) відбувається відносно покажчика стека, а у більшості — наприклад, в Мс680хо і VAX, з великою кількістю регістрів або в х86, покажчик стека якого не можна використовувати для адресації із зсувом — для цієї мети виділяється окремий регістр (мал. 2.10, приклад 2.4).

Приклад 2.4. Формування, використання і знищення стекового кадру. Код на мові З і результат його обробки GNU З 2.7.2.1 (коментарі автора)

#include <stdio.h>
# include <strings.h>

/* Фрагмент примітивної реалізації сервера SMTP (Rfc822) */
int parse_line(FILE * socket)
{
/* Згідно Rfc822, команда має довжину не більше 4 байт, а весь рядок — не більше 255 байт V char cmd[5], args [255]; fscanf (socket, "%s %s\n", cmd, args);
if (stricmpfcmd, "HELO")==0) {
fprintf (socket, "200 Hello %s, glad to meet you\n", args);
return 200;
)
/* etc */
fprintf (socket, "500 Unknown command %s\n", cmd);
return 500;
.file "sample" gcc2_compiled. : _ gnu_compiled_c : .text LCO:
.ascii "%s %s\12\0" LCI:
.ascii "HELCAO" Lc2:
.ascii "200 Hello %s, glad to meet you\12\0" Lc3:
.ascii "500 Unknown command %s\12\0"
.align 2, 0x90 .globl _parse_line _parse_line:
; x86 має для цієї мети спеціальну команду enter, але вона може ; формувати кадри розміром не більше 255 байт. В даному випадку кадр ; має більший розмір, і його необхідно формувати уручну.
pushl %ebp ; Зберігаємо покажчик кадру
; підпрограми, що викликала нас.
movl %esp, %ebp ; Формуємо покажчик нашого кадру
subl $264,%esp ; І сам кадр. ; Кінець прологу функції
leal -264 (%ebp), %еах ; Поміщаємо в стек покажчик на args • pushl %eax
leal -8 (%ebp), %еах ; ... на cmd
pushl %eax
pushl $LCO ; на строкову константу
; Наші власні параметри теж адресуються відносно кадру. movl 8(%ebp),%eax ; Параметр socket ми теж проштовхуємо pushl %eax ; у стек
call fscanf ; Виклик (параметри в стеку) addl $16,%esp ; очищаємо стек
; у мові Із змінна кількість параметрів, тому вичищати їх
; стека повинна зухвала процедура. Та, що викликається просто не знає
; СКІЛЬКИ ЇХ било.
pushl $LC1
leal -8(%ebp),%eax
pushl %eax
call _stricmp
addl $8,%esp
movl %eax,%eax ; вимкнена оптимізація у дії :)
; Адже недалекі часи, коли компілятори лише таке і уміли ; генерувати.
testl %eax,%еах
jne L14
leal -264(%ebp),%еах
pushl %eax
pushl $LC2
movl 8(%ebp),%eax
pushl %eax
call _fprintf
addl $12,%esp
; Звернете увагу, що компілятор не почав генерувати другий епілог ; функції на другому операторові return.
movl $200,%eax
jmp L13
» Вирівнювання потенційних точок переходу на кордон слова корисно: » процесор не витрачатиме додатковий цикл шини на читання » невирівняної команди. Для вирівнювання використовується команда NOP ; (код операції 0x90).
align 2,0x90 L14:
leal -8(%ebp),%еах
Pushl %eax
Pushl $LC3
movl 8(%ebp),%eax pushl %eax
call _fprintf
addl ?12,%esp
movl $500,%eax
jmp L13
.align 2,0x90 L13:
; Команда leave здійснює дії, зворотні прологу функції: ; Вона еквівалентна командам: move %ebp, %esp; pop %ebp. ; Розмір кадру явним чином не вказується, тому обмежень ; на цей розмір в даному випадку немає.
leave
ret

Мал. 2.10. Стековий кадр

Примітка
Звернете увагу, що програма з прикладу 2.4 містить серйозну помилку. У коментарях сказано, що команда зобов'язана мати довжину не більше 4 байт, а весь рядок разом з аргументами не більше 255. Якщо програма-клієнт на іншому кінці сокета (мережевого з'єднання) відповідає Rfc822 [Rfc822], так воно і буде. Але якщо програма вимогам цього документа не відповідає, нас чекає біда: нам можуть запропонувати довшу команду і довший рядок. Наслідки, до яких це може привести, будуть детальніше знатися на главі 12.

Але повернемося до стекових кадрів.

Стекові кадри в системі команд SPARC
Мікропроцесори SPARC також не можуть обійтися без стекового кадру. По-перше, не завжди локальні змінні процедури поміщаються у восьми 32-розрядних локальних регістрах. Саме такий процедура приведена в прикладі 2.4. По-друге, нерідкі ситуації, коли як параметри треба передати за значенням структури, для яких 6 регістри-параметрів теж не хватіт. По-третє, глибина регістрового файлу обмежена і при роботі рекурсивних або просто глибоко вкладених процедур може вичерпатися. По-четверте, в багатозадачній системі регістровий файл може одночасно використовуватися декількома завданнями. Всі ці проблеми вирішуються за допомогою створення стекового кадру [www.sparc.com v9].
Для цієї мети використовуються регістри Isp (о6) і %fp (i6). Команда save %sp, -96 %sp робить наступне: вона складає перші два операнди, зрушує стековий кадр і поміщає результат складання в третій операнд. Завдяки такому порядку виконання окремих операцій, старий %sp стає %fp, а результат складання поміщається вже в новий %sp.
Найважливішу роль стекові кадри грають при обробці переповнювань регістрового файлу. Регістровим файлом SPARC є кільцевий буфер, доступність окремих ділянок якого описується привілейованими регістрами CANSAVE і CANRESTORE. Вікна, що знаходяться між значеннями цих двох регістрів, доступні поточній програмі (мал. 2.11). На малюнку показаний достаток регістрового файлу, в якому поточний процес може відновити один стековий кадр (Canrestore=1) і зберегти три (Cansave=3). Регістр OTHERWIN вказує кількість регістрових вікон, зайнятих іншим процесом. Регістрове вікно w4 на малюнку (позначене як перекриття) зайняте лише частково. Поточне вікно, частково зайняте вікно і ділянки регістрового файлу, описані перерахованими регістрами, в сумі повинні складати весь регістровий файл, так щоб дотримувалося відношення CANSAVE + CANRESTORE + OTHERWIN = NWINDOWS - 2, Де NWINDOWS- кількість вікон (на малюнку регістровий файл має 8 вікон, тобто 128 регістрів).

Мал. 2.11. Регістровий файл SPARC у вигляді кільцевого буфера. Регістри CANSAVE і CANRESTORE (цит. по [www.sparc.com v9])

Коли ж програма намагається зрушити своє вікно за описані кордони (у ситуації, змальованій на рис 2.11 це може статися після викликів чотирьох вкладених процедур або після повернення з двох процедур, — поточною і відповідною окну w7), генеруються виняткові достатки заповнення вікна (window fill) і скидання вікна (window spill). При цьому викликається системна процедура, яка визволяє вікна з інтервалу OTHERWIN, скидаючи їх вміст в стекові кадри відповідних процедур і при заповненні відновлює вміст вікна, що належить нам, з відповідного кадру.
У багатозадачній системі заповнення і скидання вікна може статися у будь-який момент, тому призначена для користувача програма завжди повинна мати по стековому кадру на кожне з використовуваних нею регістрових вікон, а покажчик на цей кадр повинен завжди лежати в %sp відповідного вікна. При цьому дуже поважно, щоб створення стекового кадру і зрушення регістрового вікна проводилися однією командою.

 

:: Реклама ::

 

:: Посилання ::


 

 

 


Copyright © Kivik, 2017